top of page

Business & Professional English Lessons

 

Fëllanza Canolli M.A in English Language Teaching

CELTA

Whether you are looking for a language course, preparing for an exam, or hoping to enrich your time abroad with practical experience, this LC will help you.

Hello,

The purpose of this English Course is to improve the students' level of English. It offers different language skills, depending on students' English abilities, interests, and needs.

 

All programs teach the following:

 

● English basic to fluent.

● Grammar.

● Reading.

 

●Listening comprehension.

 

● Writing and vocabulary.

The course also includes the preparation for the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) that helps students to achieve their academic goals and do their best on the TOEFL test. After this test prep course, the students will know:

● What question types to expect on the test.

 

● How to identify the correct answer and how to avoid distracters in the multiple-choice questions.

This course also offers Business & Professional English language. If you are preparing for a career in business or you are already working but you would like to move into an international setting such as being an internationally educated business professional or an entrepreneur with a background in the management of a commercial or industrial business, then this is the course for you.

 

● You will practice target vocabulary through role plays and discussion of case studies.

 

● You will also have the opportunity to work with other students who are focused on improving their proficiency in Business English as well.

 

● You will focus on writing different business documents such as reports, emails, study real cases taken from business papers and journals.

 

● Confidently speak and use business English in your career.

This course also offers English lessons by Skype or conference call.

 

● Students schedule their lessons where and when they want.

 

● They do not waste their time travelling or waiting.

 

● It is easy to schedule short lessons.

Përshendetje,

Qëllimi i këtij Kursi është qe te zhvilloj dhe permisoj nivelin e gjuhës angleze të studentëve. Ky kurs ofron aftësi te ndryshme, në varësi të nevojave, interesave dhe aftesive te gjuhes angleze te studentave.

 

Programet e mesuara me poshte:

 

● English basic to fluent.

 

● Grammar.

 

● Reading.

 

●Listening comprehension.

 

● Writing and vocabulary.

Kursi përfshin edhe përgatitjen për TOEFL (Testi i anglishtes si gjuhë e huaj) që ndihmon studentët për të arritur qëllimet e tyre akademike dhe të japin me të mirën e tyre në testin TOEFL. Pas pergaditjes se testit TOEFL studentet do të arrijne me lehte te dijne:

 

● Çfarë lloje pyetje mund te hasin ne test.

 

● Si ti identifikojne pergjigjjen korrekte dhe te largojn ndonje pengese qe mund ta hasin ne pyetjet me zgjidhje te shumefishta.

Ky kurs gjithashtu ofron gjuhën angleze profesionale si dhe ate biznesore Nëse jeni duke u përgatitur për një karrierë në biznes ose ju tashmë veq jeni duke punuar ne ate, por ju deshironi qe te levizeni/kaloni edhe në mjedisin ndërkombëtar si per shembull ta keni nje biznes te arsimuar ndërkombëtarisht ose te jeni një sipërmarrës me një sfond në menaxhimin e një biznesi tregtar ose industrial, atëherë ky kurs eshte per ju.

 

● Ju do të praktikoni fjalorin e synuar përmes diskutimeve dhe roleve te ndryshme te rastit.

 

● Ju gjithashtu do të keni mundësi për të bashkpunuar edhe me kolege e tjerë të cilët janë të fokusuar per te zhvilluar/permisuar aftesite e tyre angleze biznesore.

 

● Ju do të përqëndroheni në shkrimin e dokumenteve të ndryshme të biznesit si: raporte, emaila, raste te verteta studimore të marura nga dokumentet zyrtare dhe revista.

 

● Do te praktikoni sigurt te folurit e gjuhes angleze ne karrieren e juaj.

Ky kurs gjithashtu ofron mësime në gjuhen angleze permes Skype-it apo permes thirrjes telefonike .

 

● Nxënësit planifikojne oret e tyre ku dhe kur ata duan.

 

● Ata nuk humbasin kohën e tyre duke udhetuar ose pritur.

 

● Është e lehtë të planifikojnë mësime të shkurtra.

Contact me

You can send me an email : businessandprofessionalenglish@gmail.com

Or you can send me a message on Viber© or call me at : +38344650396

bottom of page